Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR R&P Begunstigden

  Het formulier dat de uitbetaling aan de begunstigde bevestigt, vermeld in artikel 88 van het Groeipakketdecreet van 2018, omvat de volgende gegevens:

  1. de omschrijving van de aard van de prestatie;
  2. de periode waarin de prestatie is uitgevoerd;
  3. het totale bedrag dat uitbetaald wordt, met een overzicht van de toegekende bedragen van de toelagen;
  4. het tijdstip waarop de toelagen uitbetaald worden;
  5. de motivering en de decretale of reglementaire bepaling waarop de betaling is gegrond;
  6. het rekeningnummer van de begunstigde waarop de toelagen zullen worden gestort.

  De minister kan bepalen onder welke voorwaarden categorieën van beslissingen die door of met behulp van informaticaprogramma's zijn genomen, als een akte ontbreekt, geacht worden gemotiveerd te zijn.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 16 - artikel 16, 1° inwerkingtreding 25.03.2022 - artikel 16, 2° inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de inleidende zin wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”;
  2. in punt 3° worden de woorden “per kind” opgeheven.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top