Vlaanderen

Artikel 8 BVR R&P Begunstigden

Het formulier dat de uitbetaling aan de begunstigde bevestigt, vermeld in artikel 88 van het decreet van 27 april 2018, omvat de volgende gegevens:

1°       de omschrijving van de aard van de prestatie;

2°       de periode waarin de prestatie is uitgevoerd;

3°       het totale bedrag dat uitbetaald wordt, met een overzicht van de toegekende bedragen van de toelagen per kind;

4°       het tijdstip waarop de toelagen uitbetaald worden;

5°       de motivering en de decretale of reglementaire bepaling waarop de betaling is gegrond;

6°       het rekeningnummer van de begunstigde waarop de toelagen zullen worden gestort.

De minister kan bepalen onder welke voorwaarden categorieën van beslissingen die door of met behulp van informaticaprogramma's zijn genomen, als een akte ontbreekt, geacht worden gemotiveerd te zijn.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top