Artikel 1 BVR Rechtgevend kind

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. systeem van alternerend leren en werken: een onderwijssysteem dat enerzijds bestaat uit een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingsinstelling ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en anderzijds een praktische opleiding op de werkplek;
  2. besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag;
  3. beschutte werkplaats: een werkkader dat aangepast is aan de behoeften van personen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit (NEC) te werken;
  4. ...;
  5. deelentiteit: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de gebiedsomschrijving van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Nederlandse taalgebied; het Waalse Gewest, voor de gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de Duitstalige Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied;
  6. maatwerkbedrijf: het maatwerkbedrijf, zoals vermeld in artikel 3, 5° van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  7. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
  8. openbaar ambt: een ambt waarbij een burger op een permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt;
  9. zomervakantie: de periode tussen het einde van het schooljaar of academiejaar in de onderwijsinstelling die het kind vóór de vakantie bezocht en het begin van het schooljaar in de onderwijsinstelling waar het kind het volgende jaar de lessen volgt of het begin van het volgende academiejaar. Die periode mag evenwel niet meer dan vier maanden beslaan.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen wordt punt 4° opgeheven.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top