Vlaanderen

Artikel 1 BVR Rechtgevend kind

In dit besluit wordt verstaan onder:

1°      systeem van alternerend leren en werken: een onderwijssysteem dat enerzijds bestaat uit een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingsinstelling ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en anderzijds een praktische opleiding op de werkplek;

2°      besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag;

3°      beschutte werkplaats: een werkkader dat aangepast is aan de behoeften van personen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit (NEC) te werken;

4°      decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;

5°      deelentiteit: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de gebiedsomschrijving van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Nederlandse taalgebied; het Waalse Gewest, voor de gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de Duitstalige Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied;

6°      maatwerkbedrijf: het maatwerkbedrijf, zoals vermeld in artikel 3, 5° van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;

7°      minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;

8°      openbaar ambt: een ambt waarbij een burger op een permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt;

9°      zomervakantie: de periode tussen het einde van het schooljaar of academiejaar in de onderwijsinstelling die het kind vóór de vakantie bezocht en het begin van het schooljaar in de onderwijsinstelling waar het kind het volgende jaar de lessen volgt of het begin van het volgende academiejaar. Die periode mag evenwel niet meer dan vier maanden beslaan.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top