Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 55 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  Overeenkomstig artikel 211 van het decreet van 27 april 2018 blijven algemene en individuele afwijkingen van de toekenningsvoorwaarden voor kinderbijslag, die op 31 december 2018 in overeenstemming met de kinderbijslagreglementering toegekend zijn, gelden onder de volgende voorwaarden:

  1. kinderen die recht hebben op kinderbijslag op basis van een individuele afwijking van de kinderbijslagreglementering, kunnen rechten putten uit die beslissing voor de periode, vermeld in die beslissing. Verlenging of hernieuwing van die beslissing is niet mogelijk;
  2. algemene afwijkingen van de kinderbijslagreglementering die zijn toegekend voor een bepaalde periode, vervallen na verloop van de desbetreffende periode. Verlenging of hernieuwing is niet mogelijk;
  3. algemene afwijkingen van de kinderbijslagreglementering die zijn toegekend voor een onbepaalde periode, blijven gelden tot er zich een wijziging voordoet in de gezinssituatie of tot er niet meer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden van de afwijking;
  4. individuele en algemene afwijkingen vervallen als het kind recht heeft op gezinsbijslagen conform de voorwaarden, vermeld in het decreet van 27 april 2018;
  5. individuele en algemene afwijkingen vervallen indien Vlaanderen overeenkomstig de toepassing van artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen, niet langer bevoegd is inzake de gezinsbijslagen.

  In het eerste lid, punt 5°, wordt onder aanknopingsfactor verstaan: een situatie op basis waarvan een gezinsbijslagendossier aan een deelentiteit kan worden toegewezen en die de bevoegdheid van die entiteit exclusief bepaalt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top