Artikel 7 BVR Rechtgevend kind

Gearchiveerde versie

 

Onder Belgische overheden die bevoegd zijn inzake de ontvoering van kinderen als vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 2°, a), van het decreet van 27 april 2018, wordt verstaan: het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie en de Directie-generaal Consulaire Zaken van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Er wordt niet alleen rekening gehouden met een aangifte van ontvoering in het kader van een strafprocedure, maar ook met een aangifte in het kader van een burgerlijke procedure.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top