Artikel 10 BVR Rechtgevend kind

Gearchiveerde versie

 

Op het moment van de verdwijning moet het kind rechtgevend zijn op gezinsbijslagen als vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 1° tot en met 3°, van het decreet van 27 april 2018, of krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit, buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling.

De gezinsbijslagen worden voor ten hoogste vijf jaar toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de verdwijning van het kind, als het niet de leeftijd van 21 jaar of van 25 jaar heeft bereikt, al naargelang het rechtgevend was conform artikel 8, §2, eerste lid, 2° of 3°, van het voormelde decreet op het ogenblik van de verdwijning.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top