Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 44 BVR Rechtgevend kind

    Voor de toepassing van dit besluit wordt het verrichten van een vrijwillige militaire inzet, als vermeld in artikel 21 van de wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel, tot de eerste dag van de achtste week die volgt op de week waarin de militair de dienstneming, vermeld in artikel 21, tweede lid, van voormelde wet, aangaat, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    Voor de militairen, vermeld in artikel 22 van voormelde wet worden de voordelen, vermeld in artikel 50, tweede lid, van diezelfde wet, niet beschouwd als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering als vermeld in de artikelen 14, 29 , 36 en 41 van dit besluit.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top