Artikel 53/1 BVR Rechtgevend kind

  Ter uitvoering van artikel 23, derde lid, van het Groeipakketdecreet van 2018 worden de volgende regels gelijkgesteld met de statutaire regels die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere agenten van de Europese Unie:

  1. de statutaire regels die van toepassing zijn op het onderwijzend personeel van de Europese scholen;
  2. de statutaire regels die van toepassing zijn op het vast personeel van Eurocontrol.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 43 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, 12 maart 2021 en 7 mei 2021, wordt een hoofdstuk 9/1, dat bestaat uit artikel 53/1, ingevoegd, dat luidt als volgt:

  “Hoofdstuk 9/1. Samenloop van gezinsbijslagen

  Art. 53/1. Ter uitvoering van artikel 23, derde lid, van het Groeipakketdecreet van 2018 worden de volgende regels gelijkgesteld met de statutaire regels die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere agenten van de Europese Unie:

  1. de statutaire regels die van toepassing zijn op het onderwijzend personeel van de Europese scholen;
  2. de statutaire regels die van toepassing zijn op het vast personeel van Eurocontrol.”.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top