Vlaanderen

Artikel 2 BVR Selectieve participatietoeslagen

Art. 2. In afwijking van artikel 24, eerste lid, 1°, van het decreet van 27 april 2018 hebben de volgende leerlingen recht op een selectieve participatietoeslag:

1° de slachtoffers van mensenhandel- of smokkel, geattesteerd door een door de federale overheid erkend centrum dat gespecialiseerd is in het onthaal van slachtoffers van mensenhandel of van slachtoffers van mensensmokkel die op het grondgebied verblijven met een attest van immatriculatie;

2° een niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied verblijft met een attest van immatriculatie;

3° een pleegkind of pleeggast als vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, op voorwaarde dat het pleegkind of de pleeggast langer dan een jaar onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijft.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top