Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Selectieve participatietoeslagen

  Gearchiveerde versie geldend tot 30.08.2022
  Dit artikel werd gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling, wat betreft de algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden (B.S. 25.07.2022)

   

  1. In afwijking van artikel 24, eerste lid, 1°, van het Groeipakketdecreet van 2018 hebben de volgende leerlingen recht op een selectieve participatietoeslag:
  2. de slachtoffers van mensenhandel- of smokkel, geattesteerd door een door de federale overheid erkend centrum dat gespecialiseerd is in het onthaal van slachtoffers van mensenhandel of van slachtoffers van mensensmokkel die op het grondgebied verblijven met een attest van immatriculatie;
  3. een niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied verblijft met een attest van immatriculatie;
  4. een pleegkind of pleeggast als vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, op voorwaarde dat het pleegkind of de pleeggast langer dan een jaar onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 6 - artikel 46 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top