Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Zorgtoeslag

  Voor het kind bij wie de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, in aanmerking kunnen worden genomen conform artikel 6, § 6, wordt het basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het Groeipakketdecreet van 2018, verhoogd met een van de bedragen, vermeld in artikel 16, §1, tweede lid van het Groeipakketdecreet van 2018, onder de volgende voorwaarden:

  1. het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16, §1, van het Groeipakketdecreet van 2018;
  2. de specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 16, §1 van het Groeipakketdecreet van 2018, is begonnen toen het kind nog rechtgevend was op gezinsbijslagen als vermeld in artikel 8, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018;
  3. het kind oefent geen winstgevende activiteit uit met uitzondering van de winstgevende activiteit die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen en de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen.
  4. het kind ontvangt geen sociale uitkering of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming als vermeld in artikel 14, § 2, tweede lid van het voormelde besluit.

  Als het kind, vermeld in het eerste lid, voldoet aan de toekenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 1°, van het Groeipakketdecreet van 2018, hoeft het niet te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 6 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” wordt telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”;
  2. een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:

   “Als het kind, vermeld in het eerste lid, voldoet aan de toekenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 1°, van het Groeipakketdecreet van 2018, hoeft het niet te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°.”.

  gearchiveerde versie (01.06.2021 - 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 19.07.2021) - artikel 4 - inwerkingtreding 01.06.2021

  In artikel 8, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden de woorden "als vermeld in artikel 14" vervangen door de zinsnede "of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming als vermeld in artikel 14, § 2, tweede lid,".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.05.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top