Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 19 BVR Zorgtoeslag

  §1. De vaststelling van de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, door een evaluerend arts, een MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie geldt tot de leeftijd van zes jaar, twaalf jaar of achttien jaar. Op dat moment worden de gevolgen ambtshalve herzien. In afwijking van wat voorafgaat, geldt een vaststelling die wordt gedaan in het jaar voor het kind zes, twaalf of achttien jaar wordt, tot de leeftijd van respectievelijk twaalf, achttien of eenentwintig jaar.

  Van de tijdstippen, vermeld in het eerste lid, kan op gemotiveerde wijze worden afgeweken door de evaluerend arts, een MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie. Die geeft dan het tijdstip op van de ambtshalve herziening.

  Het agentschap Opgroeien regie stuurt zes maanden voor de tijdstippen, vermeld in het eerste of het tweede lid, bereikt zijn, een brief met informatie over de ambtshalve herziening naar de begunstigden. De ambtshalve herziening vermeld in het eerste en tweede lid, verloopt conform artikel 12 tot en met 16.

  Met behoud van de toepassing van de periode, vermeld in het eerste of het tweede lid, kan de ambtshalve herziening ook betrekking hebben op de periode die voorafgaat aan het tijdstip van de ambtshalve herziening en dit binnen de verjaringstermijn, vermeld in artikel 95 van het decreet.

  Als er door de ambtshalve herziening een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode die voorafgaat aan het tijdstip van de ambtshalve herziening, betaalt de uitbetalingsactor het verschil voor de periode die de evaluerend arts of het agentschap Opgroeien regie bepaalt. Als de nieuwe vaststelling tot een lager bedrag leidt, heeft die nieuwe vaststelling pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing.

  Als op de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing geen ambtshalve herziening plaatsvindt en de begunstigden een ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap Opgroeien regie, wordt de vorige beslissing verlengd tot de datum waarop de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening wordt genomen.

  In het zesde lid wordt verstaan onder agentschap Opgroeien regie: het agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.

  Als met toepassing van de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening die plaatsvindt na een verlenging als vermeld in het zesde lid, een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode vóór de ambtshalve herziening na een verlenging als vermeld in het zesde lid, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Als de beslissing die voortvloeit uit de voormelde ambtshalve herziening tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die beslissing is genomen.

  §2. Als wordt vastgesteld dat er een materiële fout is begaan bij het nemen of in de verwerking van de beslissing, wordt die rechtgezet door de evaluerend arts, de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie. De evaluerend arts, de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie bezorgt de vaststelling aan het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt die vaststelling aan de uitbetalingsactor.

  Als door de rechtzetting, vermeld in het eerste lid, een hoger bedrag kan worden toegekend, betaalt de uitbetalingsactor het verschil, voor de periode die de evaluerend arts, de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie bepaalt. Als de nieuwe beslissing tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de evaluerend arts, de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie de vaststelling heeft meegedeeld aan Het agentschap Opgroeien regie.

   

  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen vast te stellen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, die uitgevoerd wordt door het agentschap Opgroeien regie op basis van de bezorgde informatie (B.S. 08.07.2022) - artikel 3 - inwerkingtreding 08.07.2022

  In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, 12 maart 2021 en 28 januari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of een MDT-arts" vervangen door de zinsnede ", een MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie";
  2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "of de MDT-arts" vervangen door de zinsnede ", de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie";
  3° in paragraaf 1, vijfde lid, worden tussen de woorden "de evaluerend arts" en het woord "bepaalt'" de woorden "of het agentschap Opgroeien regie" ingevoegd;
  4° in paragraaf 2 worden de woorden "of de MDT-arts" telkens vervangen door de zinsnede ", de MDT-arts of het agentschap Opgroeien regie".

  gearchiveerde versie (01.01.2022 - 08.07.2022)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 18 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 en 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, eerste en tweede lid, worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “naar de begunstigde of begunstigden” vervangen door de bewoorden “naar de begunstigden”;
  3. in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:“Met behoud van de toepassing van de periode, vermeld in het eerste of het tweede lid, kan de ambtshalve herziening ook betrekking hebben op de periode die voorafgaat aan het tijdstip van de ambtshalve herziening en dit binnen de verjaringstermijn, vermeld in artikel 95 van het decreet.”;
  4. in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

   " Als 

   er door de ambtshalve herziening een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode die voorafgaat aan het tijdstip van de ambtshalve herziening, betaalt de uitbetalingsactor het verschil voor de periode die de evaluerend arts bepaalt. Als de nieuwe vaststelling tot een lager bedrag leidt, heeft die nieuwe vaststelling pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing.";
  5. in paragraaf 1, zesde lid, dat paragraaf 1, zevende lid, wordt, worden de woorden “In het vijfde lid” vervangen door de woorden “In het zesde lid”;
  6. in paragraaf 1, zevende lid, dat paragraaf 1, achtste lid, wordt, worden de woorden “in het vijfde lid” telkens vervangen door de woorden “in het zesde lid”;
  7. in paragraaf 2, eerste lid, worden tussen de woorden “een materiële fout is begaan” en de woorden “in de verwerking” de woorden “bij het nemen of” ingevoegd;
  8. in paragraaf 2, eerste en tweede lid, worden de woorden “evaluerende arts” telkens vervangen door de woorden “evaluerend arts”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 474 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “aan Kind en Gezin” vervangen door de woorden “aan het agentschap Opgroeien regie” en worden de woorden “Kind en Gezin bezorgt” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie bezorgt”;
  3. in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2021 tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 25.03.2021) - artikel 1 en 2 - inwerkingtreding 01.03.2021

  Art. 1.  Aan artikel 19, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden een vijfde tot en met een zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
  “Als op de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing geen ambtshalve herziening plaatsvindt en de begunstigden een ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap Opgroeien regie, wordt de vorige beslissing verlengd tot de datum waarop de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening wordt genomen.
  In het vijfde lid wordt verstaan onder agentschap Opgroeien regie: het agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.
  Als met toepassing van de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening die plaatsvindt na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode vóór de ambtshalve herziening na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Als de beslissing die voortvloeit uit de voormelde ambtshalve herziening tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die beslissing is genomen.”.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2021.
  Artikel 19, §1, vijfde tot zevende lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, zoals ingevoegd bij dit besluit, geldt ook voor de gevallen waarin de geldigheid van de vorige beslissing verstreek voor 1 maart 2021 en er op die datum nog geen beslissing na ambtshalve herziening is genomen.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 28.02.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top