Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 20 BVR Zorgtoeslag

  In afwijking van artikel 19, §1, kunnen de begunstigden op basis van nieuwe inlichtingen die effect hebben op de ondersteuningsbehoefte een aanvraag tot herziening van de vaststelling van de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, indienen bij de uitbetalingsactor. De herziening verloopt conform artikel 11 tot en met 16.

  Aan de herzieningsaanvragen die binnen zes maanden voor het tijdstip van de ambtshalve herziening, vermeld in artikel 19, §1, derde lid, zijn ingediend, wordt geen gevolg gegeven. In voorkomend geval gaat de ambtshalve herziening door.

  Als door de herziening, vermeld in het eerste lid, een hoger bedrag kan worden toegekend, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Hij baseert zich daarvoor op de periode die de evaluerend of het agentschap Opgroeien regie of arts bepaalt. Als de nieuwe vaststelling tot een lager bedrag leidt, heeft die nieuwe vaststelling pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de evaluerende arts of het agentschap Opgroeien regie de vaststelling heeft meegedeeld aan het agentschap Opgroeien regie.

   

  Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 (B.S. 11.03.2024) - artikel 9 - inwerkingtreding 11.05.2024

  In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022, worden tussen de woorden "op basis van nieuwe inlichtingen" en de woorden "een aanvraag tot herziening" de woorden "die effect hebben op de ondersteuningsbehoefte" ingevoegd.

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 19 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “De begunstigde of begunstigden kunnen” vervangen door de zinsnede “In afwijking van artikel 19, §1, kunnen de begunstigden”;
  2. tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

   “Aan de herzieningsaanvragen die binnen zes maanden voor het tijdstip van de ambtshalve herziening, vermeld in artikel 19, §1, derde lid, zijn ingediend, wordt geen gevolg gegeven. In voorkomend geval gaat de ambtshalve herziening door.”;

  3. in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden “evaluerende arts” telkens vervangen door de woorden “evaluerend arts”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 484 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Top