Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 23 BVR Zorgtoeslag

  Bij de uitvoering van de opdrachten in het kader van dit besluit voldoet de evaluerend arts aan de volgende vereisten. De evaluerend arts:

  1. verricht zijn opdrachten voor het agentschap Opgroeien regie op zelfstandige basis;
  2. voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst;
  3. maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin het agentschap Opgroeien regie voorziet;
  4. communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van het kind en de begunstigden;
  5. werkt voor de uitvoering van zijn opdrachten samen met de medewerkers van het agentschap Opgroeien regie volgens de richtlijnen die het agentschap Opgroeien regie opstelt;
  6. schoolt zich bij in relevante onderwerpen in het kader van dit besluit;
  7. werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van zijn opdracht in het kader van dit besluit na toestemming van het agentschap Opgroeien regie;
  8. respecteert de fysieke en de psychische integriteit van elk kind.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 23 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden “evaluerende arts” worden telkens vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. in punt 4° worden de woorden “op de behoeften van de begunstigde of begunstigden” vervangen door de woorden “op de behoeften van het kind en de begunstigden”;
  3. aan punt 5° worden de woorden “volgens de richtlijnen die het agentschap Opgroeien regie opstelt” toegevoegd;
  4. er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:

   “8° respecteert de fysieke en de psychische integriteit van elk kind.”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 487 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 23, 1°, 3°, 5° en 7°, en artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top