Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32/1 BVR Zorgtoeslag

  §1. Het agentschap Opgroeien regie kan een oproep doen bij de erkende evaluerend artsen met de vraag om andere opdrachten uit te voeren.

  De oproep bevat minstens de volgende gegevens:

  1. een omschrijving van de uit te voeren opdracht;
  2. de periode waarin de aanvraag ingediend kan worden;
  3. de vergelijkende procedure en het beslissingskader dat in de vergelijkende procedure wordt toegepast om de rangorde tussen de verschillende kandidaten vast te stellen;
  4. de vereiste criteria en de competenties waaraan de evaluerend arts moet voldoen;
  5. de beslissingstermijn;
  6. een aanvraagformulier.

  Het agentschap Opgroeien regie maakt de oproep via de elektronische communicatiekanalen van het agentschap Opgroeien regie bekend.

  §2. De geïnteresseerde evaluerend artsen dienen de aanvraag elektronisch in bij het agentschap Opgroeien regie binnen de indieningstermijn, vermeld in de oproep, met het aanvraagformulier dat het agentschap Opgroeien regie ter beschikking stelt.

  Het agentschap Opgroeien regie neemt binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 5°, een beslissing conform de vergelijkende procedure en het beslissingskader, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt elke aanvrager elektronisch de beslissing over zijn aanvraag.”.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 32 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, 12 maart 2021 en 7 mei 2021, wordt een artikel 32/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  “Art. 32/1. §1. Het agentschap Opgroeien regie kan een oproep doen bij de erkende evaluerend artsen met de vraag om andere opdrachten uit te voeren.

  De oproep bevat minstens de volgende gegevens:

  1. een omschrijving van de uit te voeren opdracht;
  2. de periode waarin de aanvraag ingediend kan worden;
  3. de vergelijkende procedure en het beslissingskader dat in de vergelijkende procedure wordt toegepast om de rangorde tussen de verschillende kandidaten vast te stellen;
  4. de vereiste criteria en de competenties waaraan de evaluerend arts moet voldoen;
  5. de beslissingstermijn;
  6. een aanvraagformulier.

  Het agentschap Opgroeien regie maakt de oproep via de elektronische communicatiekanalen van het agentschap Opgroeien regie bekend.

  §2. De geïnteresseerde evaluerend artsen dienen de aanvraag elektronisch in bij het agentschap Opgroeien regie binnen de indieningstermijn, vermeld in de oproep, met het aanvraagformulier dat het agentschap Opgroeien regie ter beschikking stelt.

  Het agentschap Opgroeien regie neemt binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 5°, een beslissing conform de vergelijkende procedure en het beslissingskader, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt elke aanvrager elektronisch de beslissing over zijn aanvraag.”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top