Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32 BVR Zorgtoeslag

  §1. Het agentschap Opgroeien regie kan een oproep doen bij de erkende evaluerend artsen, om op te treden als mentorarts. De oproep bevat minstens de volgende gegevens:

  1. de periode waarin de aanvraag kan ingediend worden;
  2. de vergelijkende procedure en het beslissingskader dat in de vergelijkende procedure wordt toegepast om de rangorde tussen de verschillende kandidaten vast te stellen;
  3. de vereiste criteria en de competenties waaraan de evaluerend arts moet voldoen om te kunnen optreden als mentorarts;
  4. de beslissingstermijn;
  5. een aanvraagformulier.

  De oproep vermeld in het eerste lid, wordt via de elektronische communicatiekanalen van het agentschap Opgroeien regie kenbaar gemaakt.

  §2. De geïnteresseerde evaluerend artsen dienen de aanvraag elektronisch in bij het agentschap Opgroeien regie binnen de indieningstermijn, vermeld in de oproep, met het aanvraagformulier dat het agentschap Opgroeien regie ter beschikking stelt.

  Het agentschap Opgroeien regie neemt binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°, een beslissing conform de vergelijkende procedure en het beslissingskader, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt elke aanvrager elektronisch de beslissing over zijn aanvraag.

  § 3. Een arts die in dienst is bij het agentschap Opgroeien of het agentschap Opgroeien regie, kan door het agentschap Opgroeien regie aangewezen worden als mentorarts in het kader van dit besluit.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 31 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, eerste lid, inleidende zin, worden de woorden “evaluerende artsen” vervangen door de woorden “evaluerend artsen”;
  2. in paragraaf 1, eerste lid, 3°, worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  3. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “evaluerende artsen” vervangen door de woorden “evaluerend artsen”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 494 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  3. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  4. in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.201)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top