Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 35 BVR Zorgtoeslag

  Het agentschap Opgroeien regie kan in de volgende gevallen beslissen om de erkenning te schorsen:

  1. als een inbreuk op de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften op korte termijn weggewerkt kan worden;
  2. uit voorzorg, als er ernstige indicaties zijn dat er een inbreuk is op de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften en dat daardoor de veiligheid en gezondheid van de begunstigden of rechtgevende kinderen in het gedrang komen, of bij dringende noodzakelijkheid;
  3. als de evaluerend arts de opvolging van de naleving van de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften bemoeilijkt of verhindert.
  4. als de evaluerend arts niet over de nodige kennis beschikt om zelfstandig de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, vast te stellen als vermeld in artikel 6 en 7 en op basis van de medisch-sociale schaal die opgenomen is in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  Het agentschap Opgroeien regie brengt de evaluerend arts op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste lid. 

  Het agentschap Opgroeien regie hoort zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen de evaluerend arts en neemt op basis daarvan een beslissing over de erkenning. De beslissing heeft betrekking op:

  1. de opheffing van de schorsing, in voorkomend geval met naleving van de gemaakte afspraken met het oog op de naleving van de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften;
  2. het voornemen tot opheffing van de erkenning, vermeld in artikel 36.

  Het agentschap Opgroeien regie brengt de evaluerend arts aangetekend op de hoogte van de beslissing, vermeld in het tweede lid.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 35 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid, 2°, worden de woorden “de begunstigde of begunstigden” vervangen door de woorden “de begunstigden”;
  2. in het eerste lid, 3°, tweede, derde en vierde lid, worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  3. aan het eerste lid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

   “4° als de evaluerend arts niet over de nodige kennis beschikt om zelfstandig de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, vast te stellen als vermeld in artikel 6 en 7 en op basis van de medisch-sociale schaal die opgenomen is in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.”;

  4. in het vierde lid worden de woorden “met een aangetekende brief” vervangen door het woord “aangetekend”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 497 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top