Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 36 BVR Zorgtoeslag

  §1. Het agentschap Opgroeien regie kan in de volgende gevallen beslissen om een voornemen tot opheffing van de erkenning te formuleren:

  1. als een inbreuk op de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften niet op korte termijn weggewerkt kan worden;
  2. als een inbreuk die aan de basis van een schorsing van de erkenning lag, niet weggewerkt is binnen de termijn die bepaald is in de beslissing tot die schorsing;
  3. als de evaluerend arts op basis van onjuiste gegevens een erkenning verkregen heeft.

  Het voornemen tot opheffing van de erkenning wordt aangetekend bezorgd aan de evaluerend arts. De aangetekende brief bevat de informatie over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

  §2. Als de evaluerend arts binnen de termijn, vermeld in artikel 38, geen bezwaarschrift indient, wordt, nadat die termijn verstreken is, het voornemen van het agentschap Opgroeien regie omgezet in een beslissing tot opheffing van de erkenning. De evaluerend arts wordt van de voormelde beslissing aangetekend op de hoogte gebracht.

  Als de evaluerend arts een ontvankelijk bezwaarschrift heeft ingediend, conform de bezwaarprocedure, vermeld in artikel 37 tot en met 42, wordt de beslissing over de opheffing van de erkenning genomen nadat de bezwaarprocedure is doorlopen conform de regels die zijn vastgesteld bij of krachtens hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, met dien verstande dat het bezwaarschrift, in afwijking van artikel 8, §1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, wordt behandeld door de kamer voor gezondheidsvoorzieningen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 36 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, eerste lid, inleidende zin, worden de woorden “de erkenning op te heffen” vervangen door de woorden “een voornemen tot opheffing van de erkenning te formuleren”;
  2. in paragraaf 1 en 2 worden de woorden “evaluerende arts” telkens vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  3. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “met een aangetekende brief” vervangen door het woord “aangetekend”;
  4. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “op de hoogte gebracht met een aangetekende brief” vervangen door de woorden “aangetekend op de hoogte gebracht”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 498 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top