Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 15 maart 2019 houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 17.05.2019)

  Hoofdstuk 1. Definities

  Artikel 1. (01.12.2023 - ...)

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. agentschap: het agentschap, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het Groeipakketdecreet van 2018;
  2. besluit van 29 juni 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  3. ...

  Hoofdstuk 2. Nadere regels voor de toepassing van de verdeelsleutel in geval van plaatsing van een rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit van 29 juni 2018

  Artikel 2. (01.12.2023 - ...)

  De begunstigden van het een derde, vermeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit van 29 juni 2018, zijn de begunstigden, vermeld in boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, van het Groeipakketdecreet van 2018, tenzij er een andersluidende beslissing van de jeugdrechtbank of de plaatsende overheid is.

  Hoofdstuk 3. Nadere regels voor de betaling van gezinsbijslagen als begunstigden hun identiteit niet kunnen aantonen, vermeld in artikel 13, §1, van het besluit van 29 juni 2018

  Artikel 3. (01.12.2023 -  ...)

  1. Om de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het Groeipakketdecreet van 2018, voor hun rekening te laten betalen op een bankrekening van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling, conform artikel 13, §1, van het besluit van 29 juni 2018, dienen de begunstigden een schriftelijke aanvraag in met het formulier dat het agentschap daarvoor ter beschikking stelt.

  De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt gedagtekend en ondertekend door de begunstigden en door de natuurlijke persoon of een vertegenwoordiger van de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in het eerste lid.

  Het agentschap bepaalt de wijze waarop de natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in het eerste lid, geïdentificeerd wordt.

  §2. De natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, is titularis van de bankrekening waarop de gezinsbijslagen conform artikel 13, §1, van het besluit van 29 juni 2018 worden betaald. De bankrekening wordt gecontroleerd op basis van een formulier dat het agentschap ter beschikking stelt.

  §3. Uiterlijk dertig dagen na de dag waarop de uitbetalingsactor de volledige aanvraag, vermeld in paragraaf 1, ontvangt, wordt elke betaling van de gezinsbijslagen aan de natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, verricht.

  Hoofdstuk 4. Slotbepaling

  Artikel 4. (01.01.2019 - ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

  Ministerieel besluit van 10 november 2023 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 21.11.2023) - artikelen 4-6 - inwerkingtreding 01.12.2023

  Artikel 4. (01.12.2023 - ...)
  In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 maart 2019 houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
  1° in punt 1° wordt de zinsnede “decreet van 27 april 2019” vervangen door de zinsnede “Groeipakketdecreet van 2018”;
  2° punt 3° wordt opgeheven.

  Artikel 5. (01.12.2023- ...)
  In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 11 februari 2022, wordt de zinsnede “decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “Groeipakketdecreet van 2018”.

  Artikel 6. (01.12.2023- ...)
  In artikel 3, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “Groeipakketdecreet van 2018”.

  ________________________________________

  Ministerieel besluit van 11 februari 2022 tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 2019 houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 14.03.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 24.03.2022

  In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 2019 houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “van voor de plaatsing” opgeheven.

  Datum van publicatie
  Top