Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 28.06.2019)

  Hoofdstuk 1. Definities 

  Artikel 1. (01.01.2019- ...)

  In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 7 december 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.

  Hoofdstuk 2. Vergoeding voor de opdrachten van de MDT-arts en de evaluerende arts

  Artikel 2. (01.01.2019- ...)

  De vergoeding voor een vaststelling die de MDT-arts uitvoert conform artikel 17, eerste lid, van het besluit van 7 december 2018, bedraagt 35,28 euro en wordt betaald aan het betrokken multidisciplinair team.

  Artikel 3. (01,10.2023 - ...)

  De vergoeding van de evaluerende arts bedraagt:

  1. voor de opdrachten, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het besluit van 7 december 2018:
   a) voor een evaluatie alleen op grond van de bezorgde informatie: 49,97 euro;
   b) voor een evaluatie aan huis: 66,63 euro;
   c) voor een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts: 33,32 euro;
   d) voor een evaluatie met een observationeel onderzoek: 66,63 euro;
  2. voor de opdrachten die hij in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank heeft uitgevoerd, vermeld in artikel 25, derde lid, van het voormelde besluit:
   a) voor het opstellen van een omstandig verslag in het kader van een tegenexpertise: 87,06 euro;
   b) voor de aanwezigheid op de gerechtelijke zitting van de arbeidsrechtbank: 87,04 euro;
  3. voor de opleidingen, vermeld in artikel 25, eerste lid, 2°, van het voormelde besluit, waarvan Kind en Gezin heeft bepaald dat het die vergoedt: 66,63 euro per uur;
  4. voor de uitvoering van andere opdrachten, vermeld in artikel 32/1 van het voormelde besluit: 66,63 euro per uur.

  Artikel 4. (01.10.2023 - ...)

  De vergoeding van de evaluerende arts die optreedt als mentorarts, als vermeld in artikel 32 van het besluit van 7 december 2018, bedraagt 99,94 euro voor het begeleiden van een evaluatie als mentorarts.

  Artikel 5. (01.01.2021- ...)

  De bedragen, vermeld in artikel 2, 3 en 4, zijn uitgedrukt tegen 100% en worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 107,20.

  Ze worden gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex, vermeld in artikel 2, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, die wordt berekend en toegepast conform artikel 2 tot en met 2quater van het voormelde besluit.

  De aanpassing van de bedragen gebeurt telkens twee maanden nadat de voormelde afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

  Artikel 5/1. (01.01.2022- ...)

  De bedragen, vermeld in artikel 2, 3 en 4 van dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  Ze worden verhoogd met 21% indien de MDT-arts of de evaluerend arts niet geniet van de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 56bis, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

  Hoofdstuk 3. Kennis van het Nederlands

  Artikel 6. (01.01.2021- ...)

  De evaluerende arts bewijst zijn gevorderde en actieve kennis van het Nederlands als vermeld in artikel 22, §1, eerste lid, 3°, van het besluit van 7 december 2018 door een studiebewijs van het genoten onderwijs als vermeld in artikel 24, tweede lid, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie of door een attest voor te leggen waaruit een taalvaardigheidsniveau C1 (ERK-niveau) blijkt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

  Hoofdstuk 4. Slotbepaling

  Artikel 7. (01.01.2019- ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

  Ministerieel besluit van 22 augustus 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de vergoedingen voor de evaluerend artsen - (B.S. 31.08.2023) - artikel 1, 2 en 3 - inwerkingtreding 01.10.2023

  Artikel 1. In artikel 3, 1°, van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt a) wordt vervangen door wat volgt:
  "a) voor een evaluatie alleen op grond van de bezorgde informatie: 49,97 euro;";
  2° in punt b) wordt het bedrag "83,29 euro" vervangen door het bedrag "66,63 euro";
  3° in punt c) wordt het bedrag "41,65 euro" vervangen door het bedrag "33,32 euro";
  4° er wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "d) voor een evaluatie met een observationeel onderzoek: 66,63 euro;".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, wordt het bedrag "124,93 euro" vervangen door het bedrag "99,94 euro".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2023.

  ________________________________________

  Ministerieel besluit van 26 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de vergoedingen voor evaluerende artsen en het bewijs over de gevorderde en actieve kennis van het Nederlands (B.S. 16.05.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 01.01.2022

  Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 2° worden punt a) en b) vervangen door wat volgt:
  "a) voor het opstellen van een omstandig verslag in het kader van een tegenexpertise: 87,06 euro;
  b) voor de aanwezigheid op de gerechtelijke zitting van de arbeidsrechtbank: 87,04 euro;";
  2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "4° voor de uitvoering van andere opdrachten, vermeld in artikel 32/1 van het voormelde besluit: 66,63 euro per uur.".

  ________________________________________

  Ministerieel besluit van 18 maart 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de belasting over de toegevoegde waarde voor MDT-artsen en evaluerend artsen (B.S. 10.05.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 01.01.2022

  Artikel 1. In het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: “Art. 5/1. De bedragen, vermeld in artikel 2, 3 en 4 van dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. Ze worden verhoogd met 21% indien de MDT-arts of de evaluerend arts niet geniet van de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 56bis, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.”.

  ________________________________________

  Ministerieel besluit van 23 februari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de vergoedingen voor evaluerende artsen en het bewijs over de gevorderde en actieve kennis van het Nederlands (B.S. 10.03.2021) - artikel 1 tot 4 - inwerkingtreding 01.01.2021

  Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

  “1° voor de opdrachten, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het besluit van 7 december 2018:

  1. voor een evaluatie in een spreekkamer: 83,29 euro;
  2. voor een evaluatie aan huis: 83,29 euro;
  3. voor een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts: 41,65 euro;”;

  2° in punt 2°, a), wordt het bedrag “170,69 euro” vervangen door het bedrag “174,10 euro”;

  3° in punt 2°, b), wordt het bedrag “85,35 euro” vervangen door het bedrag “87,06 euro”;

  4° in punt 3° wordt het bedrag “65,32 euro” vervangen door het bedrag “66,63 euro”.

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het bedrag “52,90 euro” vervangen door het bedrag “124,93 euro”.

  Art. 3. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal “105,10” vervangen door het getal “107,20”.

  Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt tussen de zinsnede “van het besluit van 7 december 2018,” en de woorden “door een attest voor te leggen” de zinsnede “door een studiebewijs van het genoten onderwijs als vermeld in artikel 24, tweede lid, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie of” ingevoegd.

  Datum van publicatie
  Top