Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels over de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft meldingen in en motivering van een beslissing over toelagen en de voorwaarden om af te zien van terugvordering van onverschuldigde toelagen (B.S. 07.06.2019)

  Hoofdstuk 1. Definities

  Artikel 1. (23.12.2022 - ...)

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1° agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 3, §1, 4°, van het Groeipakketdecreet  van 2018;  ·

  2° besluit van 13 juli 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid;

  opgeheven

  gezinsinspecteur: de gezinsinspecteur, vermeld in artikel 3, §3, 4°, van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Hoofdstuk 2. Vrijstelling van vermeldingen in en motivering van beslissingen

  Artikel 2. (23.12.2022 - ...)

  Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 13 juli 2018 zijn de vermeldingen, vermeld in artikel 89, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, niet vereist:

  1° vanaf de tweede betaling van de kinderopvangtoeslag, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag;

  2° bij de betaling van de universele participatietoeslagen, vermeld in artikel 54 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevende  kind en betreffende  de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen.

  Artikel 3. (23.12.2022 - ...)

  Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van het besluit van 13 juli 2018 worden de beslissingen tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, die door of met behulp van informaticaprogramma's genomen zijn, als er geen akte is opgemaakt, geacht gemotiveerd te zijn als de relevante gegevens, die met behulp van informaticaprogramma's werden bekomen en waarop de beslissing is gebaseerd, bewaard blijven gedurende dezelfde termijn als de langste termijn, vermeld in artikel 95 tot en met 99 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Artikel 3/1. (23.12.2022)

  §1. De goede trouw, vermeld in artikel 13, tweede lid, 1°, van het besluit van 13 juli 2018, wordt vastgesteld door de uitbetalingsactor.

  Als het onverschuldigd betaalde bedrag hoger dan 1.000 euro is, legt de uitbetalingsactor de vraag tot vaststelling van de goede trouw voor aan het agentschap voor bindend advies. Het agentschap richt daarvoor een commissie op.

  De procedure voor de vaststelling van de goede trouw wordt bepaald door het agentschap.

  §2. De vaststelling van de goede trouw, vermeld in paragraaf 1, wordt gedaan op basis van een van de volgende categorieën van behartenswaardigheid:
  1° handelingen van natuurlijke personen of rechtspersonen, zonder betrokkenheid van de leden van het feitelijk gezin, waardoor de begunstigde niet als veroorzaker van de terugvorderingen kan worden aangezien; 
  2° de personen die deel uitmaken van het feitelijk gezin, het rechthebbend of rechtgevend kind, bevinden zich in een behartenswaardige gezondheidstoestand;
  3° externe factoren waardoor de terugvordering van de onverschuldigd betaalde toelagen disproportionele leedverzwaring toebrengt aan de begunstigde.

  In het eerste lid wordt verstaan onder feitelijk gezin: het feitelijk gezin,  vermeld in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling.

  §3. Het agentschap stelt jaarlijks het inhoudelijke verslag op over de vaststelling van de goede trouw, vermeld in paragraaf 2, dat minstens rapporteert over het aantal gevallen en het overeenstemmende budget en brengt dat ter kennis van zijn raad van bestuur en van de bevoegde minister.

  Hoofdstuk 3. Nadere regels over het afzien van de terugvordering van onverschuldigde toelagen

  Artikel 4. (01.01.2019 - ...)

  Het agentschap berekent, conform de bepalingen in het tweede en derde lid, de tussenliggende grenzen, vermeld in artikel 13, vijfde lid van  het besluit van 13 juli  2018 die het mogelijk maken om ten belope  van 10,  20, 30, 40,  50, 60, 70, 80 en 90 procent  af te zien van de terugvordering van de onverschuldigde betaling.

  Eerst wordt het verschil tussen de maximum- en de minimumgrens, vermeld in artikel 13, vijfde lid, van het besluit van 13 juli 2018, bepaald. Daarna wordt dat verschil gedeeld door negen.         ·

  Het resultaat van de berekening, vermeld in het tweede lid, wordt bij de minimumgrens opgeteld om tot de grens te komen waarop voor 10% van de terugvordering kan afgezien worden. Vervolgens wordt die grens verhoogd met het resultaat, berekend conform het tweede lid, om tot de grens te komen waarop voor 20% van de terugvordering kan afgezien worden. Het agentschap zet deze werkwijze verder tot alle grenzen vermeld in het eerste lid zijn berekend.

  Artikel 5. (01.01.2019 - ...)

  Als de uitbetalingsactor bij ontvangst van een verzoek om van de terugvordering af te zien, een ontvangstbewijs naar de begunstigde stuurt conform artikel 13, eerste lid, van het besluit van 13 juli 2018, voegt hij daarbij een formulier waarop de schuldenaar zijn gezinsinkomen kan aangeven en waarbij hij de nodige bewijsstukken kan voegen.

  Op basis van de gegevens op het formulier, vermeld in het eerste lid, beslist de uitbetalingsactor conform artikel 13, vijfde lid, van het voormelde besluit, of hij volledig of gedeeltelijk van de schuld afziet.

  Als de bestaansmiddelen die de schuldenaar in het formulier opgeeft, minder bedragen dan de maximumgrens; vermeld in artikel 13, vijfde lid, van het voormelde besluit, worden de bestaansmiddelen van de schuldenaar gecontroleerd door een gezinsinspecteur tijdens een huisbezoek. Die kan dan het  duurzame  karakter  van de onzekere financiële situatie, vermeld in artikel 13, tweede lid, 2°, van het voormelde besluit, vaststellen.

  Als de bestaansmiddelen daarentegen de· maximumgrens, vermeld in artikel 13, vijfde lid van het voormelde besluit overschrijden, is er geen huisbezoek nodig om de bestaansmiddelen te controleren.

  Het agentschap kan praktische en technische richtlijnen uitwerken voor de huisbezoeken waarbij de bestaansmiddelen gecontroleerd worden.

  Hoofdstuk 4. Slotbepaling

  Artikel 6. (01.01.2019 - ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

  Ministerieel besluit van 4 november 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels over de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft meldingen in en motivering van een beslissing over toelagen en de voorwaarden om af te zien van terugvordering van onverschuldigde toelagen, wat betreft de vaststelling van de goede trouw (B.S. 13.12.2022) - inwerkingtreding 23.12.2022

  Art. 1 In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels over de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft meldingen in en motivering van een beslissing over toelagen en de voorwaarden om af te zien van terugvordering van onverschuldigde toelagen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 1° wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018";
  2° punt 3° wordt opgeheven; 
  3° in punt 4° wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018". 

  Art. 2 In artikel 2 en artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018".

  Art. 3 In hoofdstuk 3 van hetzelfde ministerieel besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 3/1. §1. De goede trouw, vermeld in artikel 13, tweede lid, 1°, van het besluit van 13 juli 2018, wordt vastgesteld door de uitbetalingsactor.

  Als het onverschuldigd betaalde bedrag hoger dan 1.000 euro is, legt de uitbetalingsactor de vraag tot vaststelling van de goede trouw voor aan het agentschap voor bindend advies. Het agentschap richt daarvoor een commissie op.

  De procedure voor de vaststelling van de goede trouw wordt bepaald door het agentschap.

  §2. De vaststelling van de goede trouw, vermeld in paragraaf 1, wordt gedaan op basis van een van de volgende categorieën van behartenswaardigheid:
  1° handelingen van natuurlijke personen of rechtspersonen, zonder betrokkenheid van de leden van het feitelijk gezin, waardoor de begunstigde niet als veroorzaker van de terugvorderingen kan worden aangezien; 
  2° de personen die deel uitmaken van het feitelijk gezin, het rechthebbend of rechtgevend kind, bevinden zich in een behartenswaardige gezondheidstoestand;
  3° externe factoren waardoor de terugvordering van de onverschuldigd betaalde toelagen disproportionele leedverzwaring toebrengt aan de begunstigde.

  In het eerste lid wordt verstaan onder feitelijk gezin: het feitelijk gezin,  vermeld in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling.

  §3. Het agentschap stelt jaarlijks het inhoudelijke verslag op over de vaststelling van de goede trouw, vermeld in paragraaf 2, dat minstens rapporteert over het aantal gevallen en het overeenstemmende budget en brengt dat ter kennis van zijn raad van bestuur en van de bevoegde minister.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top