Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 102 van de Algemene kinderbijslagwet

  § 1. De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED, afwijken, inzonderheid van de voorwaarde van tewerkstelling in België bedoeld in artikel 1, in categorieën van behartigenswaardige gevallen die Hij bepaalt en FAMIFED ermee belasten om gezinsbijslag uit te betalen voor deze categorieën.

  De bevoegde minister bepaalt, op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED, de voorwaarden waaronder deze gezinsbijslag wordt toegekend aan de categorieën van personen bepaald door de Koning krachtens het eerste lid.

  §2. FAMIFED is belast met het betalen van gezinsbijslag aan de categorieën van personen die vóór 1 januari 1997 gerechtigd waren op voordelen verleend ten laste van zijn reservefonds onder de voorwaarden die vóór deze datum waren vastgesteld.

  Personen die werken als huispersoneel hebben echter maar recht op kinderbijslag als er geen ander recht is op kinderbijslag op grond van andere Belgische of buitenlandse wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of van de regels van toepassing op het personeel van een instelling naar buitenlands publiek recht. Hetzelfde geldt als die personen zich bevinden in een van de situaties bedoeld in de artikelen 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies en 57, nadat ze als huispersoneel gewerkt hebben.

  De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED, categorieën van personen bedoeld in het eerste lid uitsluiten van het recht op kinderbijslag. De bevoegde minister kan, op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED, de toekenningsvoorwaarden bedoeld in het eerste lid wijzigen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 93 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 102 de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" en de woorden "deze Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED", de woorden "minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "bevoegde minister" en de woorden "de Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top