Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 111 van de Algemene kinderbijslagwet

  De gezinsbijslag, betaald door FAMIFED met toepassing van artikel 101, derde lid, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9°, vierde, vijfde en zesde lid, en de daarop betrekking hebbende administratiekosten worden door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, B.I.A.C., of de bij artikel 3, 2°, bedoelde openbare instellingen aan FAMIFED terugbetaald volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten.

  De administratiekosten die worden gestort door de in artikel 101, derde lid, 9°, bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen, worden vastgesteld op 1,35 % van het bedrag van de in hun plaats betaalde kinderbijslag, wegens de overdracht, door die rechtspersonen, van het type gegevens dat het, overeenkomstig de bij de Koning vastgestelde nadere regels, mogelijk maakt dat het percentage van de aan FAMIFED verschuldigde kosten kan worden verminderd.

  De overheid belast met de terugbetaling van de gezinsbijslag betaald door FAMIFED met toepassing van artikel 101, vijfde lid, wordt door de Koning aangewezen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 105 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 111 de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en de woorden "de Rijksdienst" telkens vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top