Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 119 van de Algemene kinderbijslagwet

  De geschillen tussen de kinderbijslagfondsen of FAMIFED en hun leden, zelfs wanneer deze handelaars zijn, of de in artikel 15, § 3, eerste en tweede lid, bedoelde sociale verzekeringsfondsen behoren in elk geval tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 110 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in de Franse tekst worden de woorden "caisses de compensation" vervangen door de woorden "caisses d'allocations familiales";

  2° de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" worden vervangen door het woord "FAMIFED";

  3° de woorden "of de in artikel 15, § 3, eerste en tweede lid, bedoelde sociale verzekeringsfondsen" worden ingevoegd tussen de woorden "zelfs wanneer deze handelaars zijn," en de woorden "behoren in elk geval".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top