Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 127 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 01.01.1968 - K.B. nr 68 van 11.11.1967, 38, 1° en 39 (B.S. 14.11.1967)

  Het K.B. nr. 68 van 10.11.1967, art. 38, 1° (B.S. 14.11.1967), van kracht vanaf 1.1.1968,heeft art. 127 opgeheven. Art. 39 van ditzelfde K.B. bepaalde echter :

  "Bij overgangsmaatregel blijft de in artikel 127 van dezelfde wetten bedoelde Verzoenings- en Scheidsrechterlijke sectie verder bevoegd om de geschillen welke bij haar werden aanhangig gemaakt voor de inwerkingtreding van dit besluit, in der minne te regelen of te beslechten.

  De werkingskosten worden verder omgeslagen zoals bepaald in artikel 128 van dezelfde wetten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 1960."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top