Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 16 van de Algemene kinderbijslagwet

  Een toegelaten kinderbijslagfonds mag de aansluiting niet weigeren van een werkgever die zich er toe verplicht al de bepalingen der statuten en reglementen na te leven, mits, in voorkomend geval:

  a) deze behoort tot de categorie van werkgevers en tot de streek voor dewelke de vereniging krachtens de statuten werd opgericht;

  b) hij niet uitgesloten geweest zij van een ander kinderbijslagfonds, wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 12 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in de inleidende zin wordt het woord "compensatiekas" vervangen door het woord "kinderbijslagfonds";

  2° in b) worden de woorden "andere compensatiekas" vervangen door de woorden "ander kinderbijslagfonds".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top