Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 166 van de Algemene kinderbijslagwet

  Elke individuele werkgever die onder deze wet valt, evenals de persoon die belast is met het dagelijks beheer van een vennootschap, van een instelling of van elke andere groepering die aan de wet onderworpen is zorgt er voor dat in de lokalen of andere werkplaatsen de benaming aangeplakt wordt van het kinderbijslagfonds of FAMIFED waarbij hij zelf of, ingeval hij zaakvoerder is, de door hem beheerde gemeenschap aangesloten is, en dat de plaats, straat en nummer, waar de zetel van dit kinderbijslagfonds of FAMIFED gevestigd is, aangegeven worden.

  De aanplakbrief wordt opgesteld, hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands, hetzij in het Duits of in verscheidene dezer talen, zodat hij door al de belanghebbende werknemers begrepen wordt.

  Hij moet gemakkelijk leesbaar zijn en op een goed zichtbare plaats worden aangeplakt.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 130 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "de compensatiekas" vervangen door de woorden "het kinderbijslagfonds", worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED", worden de woorden "de kas" vervangen door de woorden "dit kinderbijslagfonds" en worden de woorden "of de Dienst" vervangen door de woorden "of FAMIFED";

  2° in het tweede lid, wordt het woord "arbeiders" vervangen door het woord "werknemers".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top