Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 165 van de Algemene kinderbijslagwet

  De toegelaten kinderbijslagfondsen leggen ter griffie van de verschillende arbeidsrechtbanken, in welker rechtsgebied één of meer aangesloten werkgevers gevestigd zijn, een exemplaar neer van hun statuten, alsmede van het reglement houdende vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie welke de sociaal verzekerden die van dit kinderbijslagfonds afhangen, genieten, en van de voorwaarden waaronder de bijslagen dienen toegekend.

  In voorkomend geval is de neerlegging niet tot de oorspronkelijke tekst beperkt, doch betreft insgelijks één of meer vertalingen hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans, hetzij in het Duits, derwijze dat de stukken worden verstaan door de meerderheid van de in de streek werkzaam betrokken personen.

  De voorschriften van de voorgaande alinea gelden insgelijks voor de bijzondere kinderbijslagfondsen opgericht bij koninklijk besluit, wat betreft de tekst van hun besluit van oprichting en inrichting, alsmede de tekst van hun reglement.

  Zijnerzijds, zendt FAMIFED de Nederlandse tekst, de Franse tekst en de Duitse vertaling van zijn organiek besluit en van zijn verschillende reglementen aan alle arbeidsrechtbanken in het Rijk.

  De stukken, waarvan sprake in dit artikel, kunnen zonder verplaatsing worden geraadpleegd door al wie het zelve aanvraagt.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 129 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 165 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "compensatiekassen" vervangen door de woorden "kinderbijslagfondsen", wordt het woord "arbeiders" vervangen door de woorden "sociaal verzekerden";

  2° in hetzelfde eerste lid worden de woorden "deze kas" vervangen door de woorden "dit kinderbijslagfonds";

  3° in hetzelfde eerste lid wordt in de Franse tekst het woord "desservis" vervangen door de woorden "qui dépendent de cette caisse d'allocations familiales";

  4° in het derde lid wordt het woord "kassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen";

  5° in het vierde lid worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top