Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 168 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 17 (B.S. 15.8.1998).

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  Wanneer op twee, al dan niet opeenvolgende vervaldagen, een bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers of bij een speciale kas aangesloten werkgever in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, zullen deze geïnd worden zooals inzake rechtstreeksche belastingen gedaan wordt, krachtens de door den provincialen of gewestelijken directeur der rechtstreekse belastingen executoir verklaarde belastingkohieren.

  Deze inningswijze zal nochtans slechts toegepast worden, op verzoek van de betrokken kas ; daaraan zal verzaakt worden onmiddellijk na de intrekking van het verzoek.

  Het verhaal der onder de wet vallende werkgevers dient genomen zooals inzake rechtstreekse belastingen.

  Het verhaal heeft geen schorsende kracht.

  De Wet van 10.06.1998, art. 17 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 168 opgeheven.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top