Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 169 van de Algemene kinderbijslagwet

  De bij koninklijk besluit ingestelde bijzondere kinderbijslagfondsen en FAMIFED genieten, als openbare inrichtingen, rechtspersoonlijkheid.

  Hun kunnen toelagen worden toegekend door de provinciën en de gemeenten.

  Zij mogen slechts, na daaromtrent door de Koning te zijn gemachtigd, giften en legaten ontvangen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 131 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 169 het woord "kassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top