Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 173ter van de Algemene kinderbijslagwet

    De fotografische, microfotografische of elektronische afschriften van de documenten bewaard door de kinderbijslaginstellingen en door de Dienst kinderbijslag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid hebben dezelfde bewijskracht als de originelen, indien zij door deze instellingen of onder hun controle werden opgesteld.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 138 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "het Ministerie van Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top