Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 22bis van de Algemene kinderbijslagwet

  § 1. Op de algemene vergadering beschikt ieder lid van de vereniging over één stem. De statuten van de vereniging kunnen evenwel voorzien in een meervoudig stemrecht ten behoeve van de leden die de hoedanigheid hebben van aangesloten werkgever of sociaal verzekeringsfonds, onder de voorwaarden bepaald in het volgend lid.

  Er kan één bijkomende stem toegekend worden per vijftig rechthebbenden of meer, ingeschreven op 31 december van het laatst afgesloten dienstjaar, met een maximum van vierentwintig bijkomende stemmen per aangesloten werkgever of sociaal verzekeringsfonds.
  De statuten van de vereniging mogen hierbij geen enkel onderscheid maken tussen de aangesloten werkgevers en sociale verzekeringsfondsen.

  Beslissingen van de algemene vergadering inzake de wijziging van de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel, de benoeming en de afzetting van de bestuurders en commissarissen en de ontbinding van de vereniging, moeten door minimum een vierde van de werkende leden worden goedgekeurd, met dien verstande dat een quotum van vijf werkende leden voldoende is. Het verkregen quotiënt moet desgevallend naar beneden worden afgerond. Met werkende leden zijn bedoeld, leden, al dan niet werkgever of sociaal verzekeringsfonds, die tevens in de raad van bestuur van de vereniging zetelen.

  §2. Elk lid mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid dat schriftelijk gevolmachtigd is. Het aantal volmachten per lid is beperkt tot vijf.

  OVERGANGSBEPALING Wet van 20.07.2005 (B.S. 29.07.2005) - wet houdende diverse bepalingen - art. 105, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2005:In afwijking van artikel 22bis van dezelfde wetten, kan de algemene vergadering van de vereniging in de loop van het jaar 2005 beslissen over de wijziging van de statuten bij toepassing van de op 1 januari 2005 bestaande statutaire regels inz ake het meervoudig stemrecht en de volmachten. Deze afwijking beperkt zich tot de wijziging van de statuten die betrekking heeft op de aanpassing ervan aan dezelfde wetten zoals gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004 en aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 21 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het art. 22bis, §1, de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "of sociaal verzekeringsfonds," ingevoegd tussen de woorden "van aangesloten werkgever" en de woorden "onder de voorwaarden";

  2° in het tweede lid worden de woorden "per aangesloten werkgever" vervangen door de woorden "per aangesloten werkgever of sociaal verzekeringsfonds" en worden de woorden "werkgevers onderling" vervangen door de woorden "werkgevers en sociale verzekeringsfondsen";

  3° in het derde lid worden de woorden "of sociaal verzekeringsfonds" ingevoegd tussen de woorden "al dan niet werkgever" en de woorden ", die tevens in de raad".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top