Artikel 22ter van de Algemene kinderbijslagwet

   

  In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921, worden alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat gehouden wordt op de zetel van de vereniging, binnen de dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van de toetreding, uittreding of uitsluiting.

  De programmawet van 27.12.2004, art. 28 (B.S. 31.12.2004), van kracht vanaf 1.01.2005,heeft een artikel 22ter ingevoegd, luidend als volgt:

  "Art. 22ter. - In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921, worden alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat gehouden wordt op de zetel van de vereniging binnen de dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van de toetreding, uittreding of uitsluiting."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top