Artikel 22quater van de Algemene kinderbijslagwet

  In afwijking van artikel 26novies, § 2, van de wet van 27 juni 1921, worden de wijzigingen aangebracht aan de statuten van de vereniging niet bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Zij worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad als bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aangebracht aan de statuten, dat bedoeld is in artikel 26, derde lid.

  Voor de toepassing van artikel 26novies, § 3, van de wet van 27 juni 1921 dient, voor wat de wijzigingen aangebracht aan de statuten betreft, de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit en de bijlage bedoeld in het eerste lid in aanmerking genomen te worden.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 22 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden ", van deze wetten" geschrapt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top