Artikel 32quater van de Algemene kinderbijslagwet

 

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent gezinsbijslag aan de personen die een met een wedde bezoldigd, uitvoerend politiek mandaat uitoefenen bij een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw), een provincie, een vereniging van gemeenten of een ocmw-vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 en aan hun vervangers bedoeld in artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De wet van 27.12.2006, art. 109 (B.S. 28.12.2006, ed.3), van kracht vanaf 01.01.2007,heeft artikel 32quater vervangen als volgt:

"De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verleent gezinsbijslag aan de personen die een met een wedde bezoldigd, uitvoerend politiek mandaat uitoefenen bij een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw), een provincie, een vereniging van gemeenten of een ocmw-vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 en aan hun vervangers bedoeld in artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers."
 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top