Artikel 32sexies van de Algemene kinderbijslagwet

Alle opdrachten die door of krachtens de artikelen 32 tot 32quinquies worden uitgeoefend door het bijzonder kinderbijslagfonds bedoeld in artikel 32, worden vanaf 1 september 2016 uitgeoefend door FAMIFED, met uitzondering van de taken aangaande de nieuwe aanvragen die vanaf 1 juli 2016 door FAMIFED worden uitgeoefend.

De wet van 10.07.2016, art. 47 (BS 26 juli 2016), in werking getreden op 30.06.2016, heeft een artikel 32sexies ingevoegd, luidende:
"Artikel 32sexies.  Alle opdrachten die door of krachtens de artikelen 32 tot 32quinquies worden uitgeoefend door het bijzonder kinderbijslagfonds bedoeld in artikel 32, worden vanaf 1 september 2016 uitgeoefend door FAMIFED, met uitzondering van de taken aangaande de nieuwe aanvragen die vanaf 1 juli 2016 door FAMIFED worden uitgeoefend."

Top