Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 33 van de Algemene kinderbijslagwet

  Onverminderd de bepalingen van de artikelen 18 en 32 zullen van rechtswege bij FAMIFED aangesloten zijn alle krachtens deze wet verzekeringsplichtige werkgevers die op de datum welke vast te stellen is bij het bij artikel 176 bepaalde koninklijk besluit, geen deel uitmaken van een krachtens artikel 19 toegelaten vrij kinderbijslagfonds of van een der bij artikel 31 bedoelde bijzondere kinderbijslagfondsen.

  Zijn eveneens van rechtswege bij FAMIFED aangesloten:

  1° de werkgevers, exploitanten van hotels, restaurants en drankhuizen;

  2° de werkgevers, reders;

  3° de werkgevers uit de diamantnijverheid;

  4° alleen ten behoeve van de hierna vermelde werknemers:
  a) de werkgevers van huisarbeiders;
  b) de werkgevers van handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers die in dienst zijn van verscheidene werkgevers;
  c) de werkgevers van personen onderworpen aan de socialezekerheidsregeling voor werknemers ingevolge de door hen geleverde artistieke prestaties en/of de door hen geproduceerde artistieke werken die niet aangesloten zijn bij het in artikel 32 bedoelde bijzondere kinderbijslagfonds.

  FAMIFED zal bovendien vrije leden mogen tellen.

  De bepalingen van artikel 24, tweede tot vijfde lid, aangaande de toegelaten kassen zijn eveneens toepasselijk op FAMIFED.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 31 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het art. 33 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED", worden de woorden "vrije compensatiekas" vervangen door de woorden "vrij kinderbijslagfonds" en wordt het woord "kassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen;

  2° in het tweede lid worden de woorden "de Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED";

  3° in het tweede lid, 4°, c) wordt het woord "fonds" vervangen door de woorden "bijzondere kinderbijslagfonds";

  4° in het derde lid worden de woorden "De Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED";

  5° in het vierde lid wordt het woord "kassen" vervangen door het woord " kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "de Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top