Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 34 van de Algemene kinderbijslagwet

  De aan de wet onderworpen werkgevers die nog niet bij een kinderbijslagfonds zijn aangesloten en deze, die opnieuw aan de wet onderworpen worden en die niet van rechtswege deel uitmaken van een der bijzondere kinderbijslagfondsen waarvan in artikel 31 sprake, zullen beschikken over negentig dagen om zich aan te sluiten bij een krachtens artikel 19 toegelaten vrij kinderbijslagfonds.

  Indien zij bij het verstrijken van deze termijn bij geen enkel toegelaten vrij kinderbijslagfonds aangesloten zijn, zullen zij van rechtswege deel uitmaken van FAMIFED.

  In alle geval heeft hun aansluiting bij het door hen gekozen toegelaten vrije kinderbijslagfonds of bij FAMIFED terugwerkende kracht tot op de dag waarop zij voor het eerst of opnieuw onder toepassing van de huidige wet zijn gevallen.

  De Koning kan de bij lid 1 bedoelde termijn wijzigen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 34 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "personen" vervangen door de woorden "werkgevers die nog niet bij een kinderbijslagfonds zijn aangesloten";

  2° in hetzelfde eerste lid worden de woorden "na den datum vastgesteld door het bij artikel 176 voorzien koninklijk besluit" opgeheven;

  3° in hetzelfde eerste lid worden de woorden "bijzondere kassen" vervangen door de woorden "bijzondere kinderbijslagfondsen" en de woorden "vrije kas" vervangen door de woorden "vrij kinderbijslagfonds";

  4° in het tweede lid, worden de woorden "geen enkele vrije toegelaten kas" vervangen door de woorden "geen enkel toegelaten vrij kinderbijslagfonds" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen doorhet woord "FAMIFED";

  5° in het derde lid, worden de woorden "de door hen gekozen vrije toegelaten kas " vervangen door de woorden "het door hen gekozen toegelaten vrije kinderbijslagfonds" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED"

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top