Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 35 van de Algemene kinderbijslagwet

  De werkgevers die, niettegenstaande zij aan de wet onderworpen blijven, ophouden van een toegelaten vrij kinderbijslagfonds deel uit te maken en niet van rechtswege lid worden van een bijzondere kinderbijslagfonds, beschikken ook over een termijn van dertig dagen om zich bij een ander toegelaten vrij kinderbijslagfonds aan te sluiten.

  Indien zij, na afloop van die termijn, geen ander toegelaten vrij kinderbijslagfonds hebben gekozen, maken zij van rechtswege deel uit van FAMIFED.

  In elk geval geschiedt hun aansluiting bij het door hen gekozen toegelaten kinderbijslagfonds of bij FAMIFED, met terugwerkende kracht tot op de dag waarop zij het toegelaten vrije kinderbijslagfonds, waarbij zij eerst waren aangesloten, hebben verlaten.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 35 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 35 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  a) de woorden "vrije toegelaten kas" worden vervangen door de woorden " toegelaten vrij kinderbijslagfonds";

  b) de woorden "bijzondere kas" worden vervangen door de woorden "bijzonder kinderbijslagfonds";

  c) de woorden "andere toegelaten kas" worden vervangen door de woorden " ander toegelaten vrij kinderbijslagfonds";

  2° in het tweede lid worden de woorden "andere vrije toegelaten kas" vervangen door de woorden "ander toegelaten vrij kinderbijslagfonds" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED";

  3° in het derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  a) de woorden "de door hen gekozen toegelaten kas" worden vervangen door de woorden "het door hen gekozen toegelaten kinderbijslagfonds";

  b) de woorden "de vrije toegelaten kas" worden vervangen door de woorden " het toegelaten vrije kinderbijslagfonds".

  c) de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" worden vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top