Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 56undecies van de Algemene kinderbijslagwet

  Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40, de werknemer die geniet van:

  a) een vervroegd pensioen ten laste van de de "Radio-Télévision belge francophone" van de Franse Gemeenschap;

  b) een toelage betreffende een verlof ter voorbereiding van de opruststelling ten laste van de HR Rail.

  De werknemer bedoeld in het eerste lid moet bovendien in de loop van de twaalf maanden die de gebeurtenis bedoeld in het eerste lid onmiddellijk voorafgaan, de voorwaarden hebben vervuld om aanspraak te maken op minstens zes maandelijkse forfaitaire bijslagen krachtens deze wet.

  De Koning kan, in het eerste lid, de hierin bedoelde opsomming aanvullen.

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (KB van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40, de werknemer die geniet van:

  a) een vervroegd pensioen ten laste van de "Radio-Télévision belge" van de Franse Gemeenschap ;

  b) een toelage betreffende een verlof ter voorbereiding van de opruststelling ten laste van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

  De werknemer bedoeld in het eerste lid moet bovendien in de loop van de twaalf maanden die de gebeurtenis bedoeld in het eerste lid onmiddellijk voorafgaan, de voorwaarden hebben vervuld om aanspraak te maken op minstens zes maandelijkse forfaitaire bijslagen krachtens deze wetten.

  De in dit artikel bedoelde kinderbijslag wordt slechts toegekend in zoverre er geen ander recht bestaat op kinderbijslag voor hetzelfde kind krachtens deze wetten.

  De Koning kan, in het eerste lid, de hierin bedoelde opsomming aanvullen."

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 61 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 56undecies de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt in de Franse tekst het woord "travailleur " vervangen door de woorden "travailleur salarié";

  2° in hetzelfde eerste lid, a), worden de woorden "de "Radio-Télévision belge " van de Franse Gemeenschap" vervangen door de woorden "de "Radio-Télévision belge francophone"";

  3° in het tweede lid wordt in de Franse tekst het woord "travailleur" vervangen door de woorden "travailleur salarié";

  4° in hetzelfde tweede lid, wordt het woord "wetten" vervangen door het woord "wet".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top