Artikel 73quinquies van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 30.06.2014- Wet van 4 april 2014, art. 81, B.S. 05.05.2014.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 81 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het de sectie vier quater, die het artikel 73quinquies bevat, opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top