Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 74 van de Algemene kinderbijslagwet

  De vergoedingen vormen op generlei wijze een bijslag van de beroepsinkomsten.

  Zij komen niet in aanmerking voor het berekenen van de inkomensgrens, hetzij door een wet opgelegd, hetzij door een besluit van een openbaar bestuur, hetzij krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst bepaald.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 82 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "salaris of wedde" vervangen door de woorden "de beroepsinkomsten";

  2° in het tweede lid, wordt het woord "minimumsalarissen" vervangen door het woord "inkomensgrens".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top