Artikel 75 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overlegd in de Ministerraad :
  1° de in de artikelen 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis en 73quater vermelde bedragen en voorwaarden wijzigen en aanvullen;
  2° de artikelen 44, 44bis en 44ter wijzigen wat betreft de erin vermelde bijslagbedragen en leeftijdscategorieën.

  De programmawet van 22.12.2008, art. 109 (B.S. 29.12.2008), van kracht vanaf 08.01.2009,heeft artikel 75, 1° vervangen als volgt:
  "1° de in de artikelen 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis en 73quater vermelde bedragen en voorwaarden wijzigen en aanvullen."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top