Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 75 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overlegd in de Ministerraad :
  1° de in de artikelen 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis en 73quater vermelde bedragen en voorwaarden wijzigen en aanvullen;
  2° de artikelen 44, 44bis en 44ter wijzigen wat betreft de erin vermelde bijslagbedragen en leeftijdscategorieën.

  De programmawet van 22.12.2008, art. 109 (B.S. 29.12.2008), van kracht vanaf 08.01.2009,heeft artikel 75, 1° vervangen als volgt:
  "1° de in de artikelen 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis en 73quater vermelde bedragen en voorwaarden wijzigen en aanvullen."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top