Artikel 78 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.1.2015 - Wet van 04.04.2014, art. 150 (B.S. 05.05.2014)

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 150 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 01.01.2015, heeft de vorige versie van artikel 78 opgeheven die van toepassing bleef ten aanzien van de werknemers die voor 01.01.1999 in dienst zijn getreden.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top