Artikel 95 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 5 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "Onverminderd de bepalingen vastgesteld op grond van artikel 3, 2°, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen worden de krachtens deze wetten verschuldigde bijdragen driemaandelijks gestort."

  De wet van 10.06.1998, art. 5 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 95 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top