Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 96 van de Algemene kinderbijslagwet

  De bij een kinderbijslagfonds aangesloten werkgevers storten aan dit kinderbijslagfonds het bedrag van de door hen verschuldigde aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 94, § 8 binnen de maand volgend op het kwartaal waarin zij werd gevraagd.

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  De bij een compensatiekas of bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers aangesloten werkgevers storten aan die kas of die Dienst, naargelang het geval, binnen de maand welke volgt op het einde van elk kwartaal, het bedrag van de door hen verschuldigde bijdragen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 88 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "compensatiekas" vervangen door de woorden "kinderbijslagfonds " en de woorden "die kas" door de woorden "dit kinderbijslagfonds".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top