Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/108bis van 20 juli 2017 - Samenwerkingsprocedure tussen FAMIFED, de FOD Sociale Zekerheid en de kinderbijslaginstellingen bij de afwijkingen van Art. 52 §2, uitgebreid met de Art. 51 §4, 57bis, 73ter en 73quater

  Dienstbrief 996/108 van 16 januari 2014 bracht u op de hoogte van de samenwerking tussen de cel Sociale Fraude van FAMIFED, de FOD Sociale Zekerheid en de kinderbijslaginstellingen wat betreft de afwijkingen inzake de kinderbijslag voor kinderen jonger dan 18 jaar die in het buitenland worden opgevoed.

  Deze procedure werd in het leven geroepen om te vermijden dat afwijkingen toegestaan worden die leiden tot onverschuldigde betalingen van gezinsbijslag.

  De verwerking van de aanvragen voor alle niet-frauduleuze gevallen waarin het fonds een mogelijk recht heeft vastgesteld wordt door deze procedure echter ook versneld. Deze aanvragen om afwijking die rechtstreeks van de kinderbijslaginstellingen komen worden door de FOD Sociale Zekerheid als ontvankelijk en zonder vermoeden van fraude beschouwd en worden op de gewone manier behandeld door de directie-generaal Sociaal Beleid – regelgeving van de FOD.

  Deze samenwerking benadrukt dus ook de eenvoudigheid en de doeltreffendheid bij de rechtstreekse aanvragen van de betaalinstelling om het recht aan de gezinnen te kunnen toekennen zonder dat die gezinnen stappen bij de FOD moeten zetten.

  Daarom wordt deze samenwerking van toepassing bij artikel 52 §2 nu uitgebreid naar andere gevallen waarin een afwijking kan worden toegestaan: de toekenning van een geboorte- en adoptiepremie (artikelen 73ter en 73quater), de hoedanigheid van de rechthebbende (band met het RK - 51 §4 of de samenstelling van het aantal forfaitaire maandelijkse bijslagen-57bis).

  Zolang het betrokken dossier bij het fonds niet als mogelijk frauduleus gekend is, worden de fondsen bij het automatische onderzoek van het recht verzocht om zelf deze aanvragen om afwijking bij de FOD in te dienen die ze ook volgens de gewone manier verwerkt.

  Als de sociaal verzekerde zich rechtstreeks tot de FOD wendt, wordt de procedure beschreven in dienstbrief 996/108 van 16 januari volledig nageleefd: de aanvragen om afwijking op initiatief van de sociaal verzekerde zelf worden door de FOD Sociale Zekerheid voorgelegd aan de cel Sociale Fraude van FAMIFED. Deze cel bepaalt of dit dossier op haar lijst Dossier-fraude voorkomt en antwoordt de FOD binnen vijf werkdagen, wat bijdraagt aan de garantie op bescherming tegen sociale fraude.

  Als de FOD bij de gewoonlijke procedure overigens oordeelt dat het om een dubieus dossier gaat, kan hij altijd via FAMIFED om bijkomende inlichtingen vragen. De aanvragen worden in voorkomend geval naar de SPOC-fraude  van het fonds verstuurd, de cel Sociale Fraude verwacht het antwoord drie werkdagen na zijn aanvraag.

  Het adres om een aanvraag om afwijking bij de FOD in te dienen is:

  FOD  Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Beleidsondersteuning en - coördinatie
  Cel Kinderbijslag
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 135
  1000 Brussel

  Top