Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/116 van 23 juli 2015 - Art. 69 - Aanwijzing van de bijslagtrekkende als het rechtgevend kind in verschillende gezinssamenstellingen voorkomt

  Als bij co-ouderschap het kind om de beurt bij een van de ouders woont (met gelijke duur), spreekt men van gelijkmatig verdeelde huisvesting.
  In die regeling wordt het koppel fictief behouden (juridische fictie) en blijft de moeder de bijslagtrekkende.

  Frankrijk

  In Frankrijk kunnen gescheiden ouders hun kind in de gezinssamenstelling van elk van hen laten opnemen. Het is dan problematisch om de bijslagtrekkende te bepalen aangezien het kind wettelijk gezien twee domicilies heeft.

  In artikel 69, §1, derde lid van de AKBW staat: "Wanneer de twee ouders van verschillend geslacht die niet samenwonen het ouderlijke gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de kinderbijslag volledig aan de moeder betaald. De kinderbijslag wordt echter volledig aan de vader betaald vanaf diens aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen."

  In de Franse regeling voor afwisselende voogdij kan een kind dat onder het gezamenlijk ouderlijk gezag valt als zijn ouders gescheiden zijn op het adres van elk van de ouders gedomicilieerd zijn. Het verblijft dan om de beurt in de woonplaats van elk van de ouders en is in de beide woonplaatsen ingeschreven (definitief als er geen onenigheid is tussen de twee ouders of voorlopig als er onenigheid is).
  De Franse afwisselende voogdij lijkt dus op onze gelijkmatig verdeelde huisvesting.

  Oplossing

  Aangezien artikel 69, §1, derde lid AKBW het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag "in de zin van1 artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek" beoogt, kan redelijkerwijs worden aangevoerd dat de Franse gelijkmatig verdeelde huisvesting aan onze gelijkmatig verdeelde huisvesting kan worden gelijkgesteld en dat die situatie dus overeenkomstig ons artikel 69 AKBW kan worden geregeld.

  Als het kind dus bij allebei de ouders gedomicilieerd is, wordt de moeder als bijslagtrekkende aangeduid. Dat moet echter herzien worden bij een vonnis met exclusief ouderlijk gezag of bij een gerechtelijke beslissing waarbij de woonplaats van het kind op het domicilie van de andere ouder wordt vastgelegd of op verzoek van de andere ouder als het in het belang van het kind is overeenkomstig artikel 69 AKBW.

  Zie de bijlage voor een samenvattende tabel van de verschillende mogelijkheden.

  • 1En niet "overeenkomstig".
  Top