Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/117 van 18 september 2015 - De alternerende overeenkomst - Hervorming in het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

  De regeringen van het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie hebben in de week van 13 tot 17 juli 2015 de uitvoeringsbesluiten over de hervorming van het alternerend leren overeenkomstig het op 24 oktober 2008 tussen hen afgesloten samenwerkingsakkoord goedgekeurd.

  ls gevolg van die besluiten vervangt vanaf 1 september 2015 de alternerende overeenkomst, die een gemeenschappelijke overeenkomst is, zowel het leercontract van het IFAPME / de SFPME1   als de overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling van de CEFA's2 in de betreffende deelentiteiten.

  Die overeenkomsten moeten uiterlijk de dag van de indiensttreding in de onderneming ondertekend worden.  Die datum van indiensttreding in de onderneming bepaalt het soort contract. Vóór 1 september 2015 betreft het een leercontract van het IFAPME / de SFPME of een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling van een CEFA. Bij indiensttreding in de onderneming vanaf 1 september 2015 gaat het om een alternerende overeenkomst.

  Om het recht op kinderbijslag vast te stellen vallen die alternerende overeenkomsten onder de toepassing van art. 3 van het KB van 10 augustus 2005: deeltijds onderwijs ingericht volgens de voorwaarden bepaald door de gemeenschappen en erkende opleiding met toepassing van de inkomensnorm.

  De leercontracten met indiensttreding tot 31 augustus 2015 vallen nog steeds onder het KB van 6 maart 1979 en blijven van kracht tot het einde of de verbreking van het contract.  Ze kunnen tweemaal verlengd worden, in theorie kunnen ze dus uiterlijk tot 31 juli 2020 blijven bestaan.  Voor die gevallen blijven we de gegevens met de P9 verzamelen.

  De leercontracten waarvoor de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap bevoegd zijn, vallen ook onder het KB van 6 maart 1979. De hervorming is niet van toepassing op die contracten, noch op de contracten die onder toezicht van de regionale diensten worden afgesloten voor personen met een handicap.

  Ook op de ondernemersopleidingen van het IFAPME / de SFPMEdie onder artikel 1 van het KB van 10 augustus 2005 vallen, is de hervorming niet van toepassing. Ze worden verder aan de hand van de P9bis gecontroleerd.

  Voor de nieuwe alternerende overeenkomsten worden de gegevens niet meer verzameld aan de hand van het formulier P9 en ze moeten ook niet meer erkend worden. 

  Aangezien die opleidingen onder de toepassing van artikel 3 van het KB van 10 augustus 2005 vallen, zullen de gegevens opgevraagd worden via het formulier P7.  Het antwoord op vraag 21 is 'Ja' want het alternerend opleidingstraject voldoet aan de voorwaarden die de betrokken entiteiten hebben vastgelegd en per definitie ook aan de deeltijdse leerplicht in artikel 1 en 2 van de wet van 29 juni 1983.

  Het P7-, het P9- (leercontract) en het P20-formulier (werkzoekende schoolverlater) moeten dus worden aangepast.  Gezien de datum waarop FAMIFED werd geïnformeerd over het besluit konden die formulieren niet meer aangepast worden tegen de reeds geprogrammeerde massale verzending van 15 september 2015.

  Daarom, en om te vermijden dat de verzending voor alle andere categorieën kinderen vertraging oploopt, zullen de bestaande formulieren op 15 september worden verstuurd.  In afwachting van een herziening van de formulieren en om ervoor te zorgen dat de kinderbijslag zonder onderbreking doorbetaald zal worden aan de gezinnen - die misschien niet onmiddellijk die wijziging van statuut van de jongere zullen begrijpen - zullen de fondsen zich dus flexibel moeten opstellen bij de aanvaarding van die nieuwe opleidingstrajecten.

  Op basis van een inschrijving bij een opleidingsoperator met een overeenkomst bij een erkende onderneming en een inkomen dat het grensbedrag voor de toekenning van kinderbijslag niet overschrijdt dient de kinderbijslag toegekend te worden zolang de overeenkomst loopt.

  Als het fonds dus als gevolg van de massale verzending op 15 september 2015 van een gezin een kopie van de alternerende overeenkomst, een volledig ingevulde P9 of P9bis, of een P7 met een kopie van de alternerende overeenkomst ontvangt, volstaat dat om de kinderbijslag toe te kennen.

  Bij twijfel over het soort overeenkomst wordt beslist op basis van het Rip-bericht van indiensttreding.

  • Rip-in vóór 1 september 2015: leerlingen
  • Rip-in vanaf 1 september 2015: alternerende overeenkomst

  We aanvaarden eveneens een kopie van de alternerende overeenkomst zonder P7, P9bis of P9 om de betalingen te starten.

  Om de inkomsten op te volgen, moeten de Rip-berichten over een activiteit buiten het alternerend leren3  behandeld worden volgens de richtlijnen van dienstbrief 999/176 van 3 juli 2015.

  Niettemin moeten we er ons bewust van zijn dat dit schooljaar 2015/2016 op alle vlakken wat betreft deze nieuwe alternerende overeenkomsten, beschouwd moet worden als een overgangsjaar, zowel voor de kinderbijslagsector als voor de sector van het alternerend leren. Er kunnen nog aanpassingen volgen waarvan de exacte impact in de praktijk moeilijk in te schatten valt: cursussen als voorbereiding op de overeenkomst in bepaalde gevallen, opvolgingscursussen na verbreking van de overeenkomst in andere gevallen, vakantieperiodes specifiek bepaald per leerling etc. Enkel de opleidingsoperatoren (het IFAPME / de SFPME en de CEFA's) kunnen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het kader-samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen en de gewesten voor die nieuwe alternerende overeenkomst nageleefd worden.  Daarom zal de kinderbijslagsector zich bij het onderzoeken van de rechten baseren op de termijn van het begin en het einde van de opleidingsperiode die voldoet aan die voorwaarden.  De opleidingsoperatoren zullen die data meedelen.

   

  Om de gezinnen zo veel mogelijk bij deze verandering te ondersteunen, hebben we er bij de opleidingsoperatoren op aangedrongen om op een proactieve manier te werk te gaan. We hebben er namelijk om gevraagd dat de bevoegde secretariaatsmedewerkers alle jongeren die zich vanaf 1 september voor een nieuwe cursus inschrijven, duidelijk zouden meedelen dat ze bij hun inschrijving een attest “JA” ontvangen voor vraag 21 van formulier P7 met vermelding van begin en einde van de opleiding voor het betrokken schooljaar - alle vakantieperiodes worden beschouwd als inbegrepen tussen die twee data - en het verzoek om een kopie van de overeenkomst aan het fonds te bezorgen vanaf de (verwachte) indiensttreding in de onderneming.

   

  Uit de ontmoetingen met het IFAPME bleek dat het einde van het schooljaar voor leerlingen onder een alternerende overeenkomst op 31 augustus zal vallen. Als een alternerende overeenkomst voor langer dan zes maanden verbroken of opgeschort wordt, moeten de opleidingsoperatoren ervoor zorgen dat de opleiding van de alternerende leerling wordt voortgezet en dat hij daaraan deelneemt.  Een Rip-out van uitdiensttreding uit de onderneming vóór 31 augustus 2016 is dus noch een signaal voor het einde van de opleiding, noch voor het einde van het recht op kinderbijslag, gebaseerd op artikel 3 van het KB van 10 augustus 2005.

   

  De procedure die in deze dienstbrief beschreven wordt, zal van toepassing zijn totdat de formulieren volledig herzien zijn.  Eind 2015 wordt een inventaris van de ervaringen van de fondsen opgemaakt om via overleg tussen de actoren op het terrein het systeem tegen de massale verzending in september 2016 te optimaliseren.

   

  Het formulier P20 (FR - NL - D) werd al aangepast aan deze wijziging.  Het formulier werd eveneens aangepast aan de nieuwe maatregelen m.b.t. de werkzoekende schoolverlater (cfr. dienstbrief 996/118).

   

  De aangepaste versie van het formulier, dat u ook kan vinden op de website van FAMIFED www.famifed.be zal u per e-mail worden overgemaakt.

   

  Mocht u geen elektronische versie ontvangen hebben, dan kan die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

   

   

  • 1 IFAPME = l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises

   SFPME = Le Service Formation PME

  • 2CEFA = Centre d'Education et de Formation en Alternance
  • 3Merk op dat in theorie vanuit het standpunt van de opleidingsoperator, op basis van de ondertekende alternerende overeenkomst ieder ander werk verboden is, zowel voor 'studenten' als anderen.
  Top