Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/117bis addendum van 21 november 2016 - Aanvulling en erratum bij de dienstbrief 996/117bis

  Op pagina 6, voetnoot 6 van de dienstbrief 996/117bis van 19 september 2016 werd gemeld dat vanuit het standpunt van de opleidingsoperator ingeval van een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) elke andere arbeidsovereenkomst verboden is.

  Syntra Vlaanderen laat weten dat dit niet juist is en dat de beperking op het huidig ogenblik alleen betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst voor studenten.  Een deeltijdse arbeidsovereenkomst buiten de opleiding (bv. weekendwerk) is dus wel mogelijk naast een OAO.

  Volgens Art. 10 van het besluit van 8 juli 2016 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen is de maximumgrens voor het inkomen binnen een overeenkomst alternerend leren vastgelegd op de maximumgrens voor de kinderbijslag (530,49 euro). Dit geldt echter enkel voor de OAO's. Voor de deeltijdse arbeidsovereenkomsten die gesloten worden binnen het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende overeenkomst is overschrijding van het grensbedrag wel mogelijk.

  Een deeltijdse arbeidsovereenkomst binnen het decreet alternerende opleidingen kan gesloten worden in functie van de sociale maribel en binnen het DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs) indien het gemiddeld aantal uren op de werkplek op jaarbasis minder dan 20 uur per week bedraagt.  

  Syntra Vlaanderen deelde mee dat in het voltijds onderwijs er enkel binnen de opleiding Zorgkundige Duaal (D062: code 311of 321 met administratieve groep 38498) tijdens eenzelfde schooljaar achtereenvolgens met een OAO en een deeltijdse arbeidsovereenkomst kan worden gewerkt.

  Op basis van deze bijkomende informatie vindt u hierna een aangepast overzicht van de administratieve procedure voor de verwerking van de D062-berichten m.b.t. het duaal leren.

  De actie is telkens in cursief gezet.

  D062 RIP DMFA

  Code 312/313
  = doorbetalen

  = verzenden module werken-leren RIP
  = schorsen van de betaling

  NVT -
  Enkel inkomensgrens van toepassing

  Code 311/321 en adm. groep
  andere dan 38498
  = doorbetalen

  Geen actie voorzien
  = doorbetalen

  DMFA met code 1 in zone 55 = OAO = inkomen OK
  = doorbetalen (zonder verdere actie; uren tellen niet mee voor 240uren-norm)

  DMFA zonder code 1 in zone 55
  = toepassing 240uren-norm

  Code 311/321 met adm.
  groep 38498:
  = contract opvragen en schorsen betaling
   

  1) Contract ontvangen
  = regelen betaling i.f.v. contract

   

   

   

  Geen actie

  Alleen DMFA buiten duale opleiding meetellen voor toepassing 240uren-norm

  2) Contract niet ontvangen
  = DMFA afwachten

  Geen actie

   

  Situaties:

  1) Enkel DMFA met code 1 in zone 55 = OAO = inkomen OK
  = betaling met terugwerkende kracht hernemen

  2) Enkel DMFA zonder code 1 in zone 55
  = opnieuw contract opvragen en betaling verder schorsen. Indien antwoord na rappel uitblijft ambtshalve beslissing = geen validatie van de betalingen vanaf begindatum contract (RIP)

  3) En DMFA met code 1 in zone 55 én DMFA zonder code 1 in zone 55 voor dezelfde periode (gelijktijdig)
  = inkomen OK, indien DMFA zonder code 1 in zone 55 ≤ 240uren
  = betaling met terugwerkende kracht hernemen

  4) En DMFA met code 1 in zone 55 én DMFA zonder code 1 in zone 55 voor verschillende periodes (opeenvolgende tewerkstellingen)

  = opvragen contract deeltijdse arbeidsovereenkomst (DMFA zonder code 1 in zone 55) en betaling schorsen. Indien antwoord na rappel uitblijft ambtshalve beslissing = geen validatie van de betalingen vanaf begindatum contract (RIP)

  Daarnaast bevat de module "Werken/leren_ Rip", een fout in de rubriek "Welke inkomsten tellen mee". Er wordt opgave gevraagd van het jaarlijks vakantiegeld. Overeenkomstig Art. 14 van KB van 10 augustus 2005 betreffende de kinderbijslag voor studenten wordt echter met dit inkomen geen rekening gehouden in de maanden waarvoor het betaald wordt. In bijlage vindt u een gecorrigeerde versie van de module. In de tabellen op de keerzijde wordt tevens ter verduidelijking het duaal leren naast het alternerend leren toegevoegd. (NL - FR - D)

  Top