Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/127 addendum van 27 juli 2017 - Addendum bij de administratieve onderrichtingen van dienstbrief 996/127

   

  1. Situering

  Met de CO 1412 van 20 februari 2017 ontvingen de kinderbijslagfondsen de eerste richtlijnen voor het opvragen en het verwerken van de fiscale gegevens m.b.t. het inkomstenjaar 2015 voor de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag. Met de dienstbrief 996/127 van 10 mei 2017 werden een aantal administratieve onderrichtingen uit deze omzendbrief verder geconcretiseerd en bijgestuurd.

  Met de mails van 4 mei 2017 en 16 juni 2017 werden de kinderbijslagfondsen ingelicht dat wegens de problematiek van de onduidelijke foutcodes die door FOD Financiën werden doorgestuurd in het T010-bericht bij de eerste bulkopvraging van fiscale gegevens op 1 mei 2017, het tijdschema voor de opvraging en ontvangst van de fiscale gegevens voor 2015 zoals voorzien in voornoemde dienstbrief niet meer van toepassing is.

  Na verdere analyse door FOD Financiën zijn de storingen inzake de gegevensdoorstroming inmiddels verholpen. Met dit addendum wordt een nieuw tijdschema voor de opvraging en ontvangst van de fiscale gegevens voor 2015 meegedeeld. Als bijlage gaat eveneens een aangepast overzicht van de foutcodes in het T010-bericht.

  Tevens biedt dit addendum een antwoord op bijkomende vragen die door de kinderbijslagfondsen werden gesteld aangaande de praktische toepassing van de procedure bij de omschakeling naar gegevensinzameling per formulier ingeval er geen elektronische fiscale gegevens kunnen worden bekomen. Naar aanleiding daarvan werd het volledige proces met de mogelijke typesituaties in kaart gebracht in beslissingsschema's en op bepaalde punten verder verduidelijkt.

   

  2.   Aangepast tijdschema voor de opvraging en ontvangst van de fiscale gegevens voor 2015

   

  Scenario Wanneer? T009 van KBF aan FAMIFED T010 van FAMIFED aan KBF Facultatief/Verplicht
  Bulk 1 01-09-2017

  Tussen

  15-08-2017

  en

  30-08-2017

  Tussen

  01-09-2017

  en

  15-09-2017

  Verplicht voor alle dossiers
  Bulk 2 01-10-2017

  Tussen

  15-09-2017

  en

  30-09-2017

  Tussen

  01-10-2017

  en

  15-10-2017

  Verplicht voor alle overblijvende dossiers
  Ad hoc Dagelijks

  Vanaf

  1 oktober 2017

  Dagelijks Facultatief
  Bulk 3 01-12-2017

  Tussen

  15-11-2017

  en

  30-11-2017

  Tussen

  01-12-2017

  en

  15-12-2017

  Verplicht voor alle overblijvende dossiers

  Voor de behandeling van de ontvangen T010-berichten met fiscale gegevens geldt een verwerkingstermijn van 4 maanden, waarbij de aandacht wordt gevestigd op een prioritaire behandeling van de dossiers waarin toeslag werd betaald om de verjaring van onverschuldigde betalingen te vermijden (dossiers met mogelijke terugvordering).

  3.   Beslissingsschema's en aanpassingen aan de motivatiebrieven

  Als bijlage 1 en 2 bij deze dienstbrief vindt u de stroomschema's met de te volgen stappen bij de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag op basis van een referentiemaand in 2015.

  • Schema 1 beschrijft het proces voor de situatie waarin in 2015 provisioneel toeslag werd betaald

  • Schema 2 beschrijft het proces voor de situatie waarin in 2015 de toeslag niet provisioneel werd betaald.

  In beide beslissingsschema's wordt een opdeling gemaakt volgens de situatie van de actuele betalingen: wordt op het ogenblik van de beslissing provisioneel toeslag betaald of niet? Niet alleen de acties met betrekking tot de definitieve beslissing van het recht op toeslag voor 2015 worden in het schema opgenomen, maar tevens de acties aangaande de lopende betalingen, alsook de bijhorende vereisten inzake de motivatieplicht ten aanzien van het gezin.

  Op de eerder uitgewerkte motivatiebrieven1 werden enkele aanvullingen aangebracht om deze toepasselijk te maken voor de verschillende mogelijke typesituaties. De bijgewerkte versies van de motivatiebrieven in de drie landstalen gaan als bijlage bij deze dienstbrief.

  De aandacht wordt gevestigd op volgende aanpassingen:

  • Aan de brief Fisc 10 (motivering van de definitieve beslissing tot toekenning van de toeslag) werd een optionele module toegevoegd opdat deze brief eveneens bruikbaar wordt om de betaling van de toeslag te motiveren in de situatie waarbij de inkomensgegevens niet via de fiscale flux, maar aan de hand van het formulier P19FiscA of een aanslagbiljet werden ontvangen. Tevens werd aangeduid dat de passage aangaande ambtshalve beslissing tot weigering van de provisionele betaling van de toeslag voor de daaropvolgende jaren enkel van toepassing is in de situatie waarbij op het ogenblik van de beslissing de toeslag niet provisioneel betaald wordt. Hierbij wordt eveneens vermeld dat betrokkene de toeslag voor de daaropvolgende jaren kan aanvragen via het model S. Dit werd voorheen vermeld bij de algemene informatie op het infoblad, maar werd daar verwijderd gezien dit niet relevant is in de situatie waarbij er inmiddels reeds provisioneel toeslag wordt betaald.

  • Op de brieven Fisc 11 en Fisc 12b (motivering van de definitieve beslissing tot terugvordering van de toeslag) werd aangeduid dat de module met beslissing over de huidige provisionele betalingen optioneel is en dus enkel op te nemen in de debetmotiveringsbrief als er in de actuele situatie nog provisioneel toeslag wordt betaald. Aan deze optionele module werd eveneens toegevoegd dat, wanneer het gezinsinkomen inmiddels gedaald is, de toeslag opnieuw provisioneel kan worden aangevraagd via het model S (zin verplaatst vanuit het infoblad).

  • Ook op brief Fisc 12a (aankondiging van de terugvordering bij ontbrekende elektronische fiscale gegevens ) betreft de aanpassing de aanduiding dat de module met beslissing over de huidige provisionele betalingen optioneel is: enkel van toepassing wanneer in de actuele situatie nog provisioneel toeslag werd betaald.  Opmerking: Hoewel in de brief Fisc 12a wordt aangedrongen om binnen de 14 dagen het bijgevoegde formulier P19fiscA of het aanslagbiljet te bezorgen om de terugvordering te vermijden, wordt ook in deze situatie dezelfde procedure gevolgd als bij andere bij niet-teruggestuurde formulieren: herinnering na 30 dagen en terugvordering 30 dagen na de herinnering.

  • Wanneer een gezin dat geen provisionele toeslag ontving in 2015 bij gebrek aan elektronische fiscale gegevens van dat jaar het formulier P19FiscA ontvangt in 2017 en dit ingevuld terugstuurt (of het aanslagbiljet bezorgt), wordt dit beschouwd als een aanvraag. Als uit het inkomensonderzoek blijkt dat het grensbedrag overschreden werd, moet de definitieve beslissing tot weigering van de toeslag worden gemotiveerd. Voor deze typesituatie werd een nieuwe brief opgesteld, namelijk brief Fisc 13: de motivering van de definitieve beslissing tot weigering van de toeslag na ontvangst van het formulier P19fiscA of het aanslagbiljet.

  • Op de Franse versie van de brieven Fisc 10, Fisc 11 en Fisc 12b werd de benaming 'frais professionnels' gewijzigd naar 'charges professionnelles' aangezien deze laatste benaming wordt gehanteerd op het Franstalig aanslagbiljet waarnaar verwezen wordt in deze brieven.  Ook in de Duitse versies werd de term 'Berufsunkosten' gewijzigd naar 'Werbungskosten' omwille van de uniformiteit met de benaming het aanslagbiljet. Deze wijziging zal eveneens worden doorgevoerd op de Franse en Duitse versie van het Model S.

  4.   Overzicht van de bijlagen (nl - fr - de)

  1: Schema 1: Toepassing fiscale flux wanneer in 2015 de toeslag provisioneel betaald werd.

  2. Schema 2: Toepassing fiscale flux wanneer in 2015 de toeslag niet provisioneel betaald werd.

  3. Brief Fisc 10: motivering van de definitieve beslissing tot toekenning van de toeslag na ontvangst van de fiscale gegevens, het aanslagbiljet of formulier P19fiscA.

  4. Brief Fisc 11: De definitieve terugvordering van de toeslag na ontvangst van de fiscale gegevens, het aanslagbiljet of formulier P19fiscA.

  5. Brief Fisc 12a: Bij ontbreken van fiscale gegevens :de aankondiging van de terugvordering van de toeslag met de mogelijkheid tot herziening aan de hand van bijgevoegd formulier P19FiscA.

  6. Brief Fisc 12b: Bij ontbreken van fiscale gegevens, aanslagbiljet of formulier P19fiscA: de effectieve terugvordering van de toeslag.

  7. Brief Fisc 13: motivering van de definitieve beslissing tot weigering van de toeslag na ontvangst van het formulier P19fiscA of het aanslagbiljet.

  8. De aangepaste lijst van de foutcodes van het bericht T010 met de omschrijving en de bijhorende acties.

   

   

  • 1Cf. De Fisc-brieven meegedeeld met  CO 1412.
  Top